Byggtjenestes rolle i næringen

Byggtjeneste er den største leverandøren av produkt- og kunnskapsbasert informasjon mellom aktører i byggenæringen. Byggtjeneste setter standarden for produktdata til transaksjon og dokumentasjon i hele verdikjeden, og tilrettelegger for økt digital samhandling på tvers av hele byggenæringen.

Selskapets posisjon i næringen

Norsk Byggtjeneste AS eies av handel og industri representert gjennom Byggevareindustriens forening, Virke Byggevarehandel og BGF-fondet. Byggtjeneste legger til rette for samhandling i nettverk i byggenæringen både gjennom sine produkter og eierskap. Med Norsk Byggevarebase (NOBB), regelverket, dokumentasjon og miljøsertifisering kobler Byggtjeneste verdikjeden i byggenæringen sammen.

Hvilke behov løser vi for byggenæringen?

Byggtjeneste hjelper bedrifter med å samhandle på et felles datagrunnlag, slik at alle forholder seg til den samme dataflyten. På den måten elimineres unødvendig og kostbart dobbeltarbeid gjennom hele verdikjeden. Byggtjeneste forvalter datagrunnlaget for bygg og VA/VVS, samtidig som vi samarbeider med andre deler av verdikjeden. Miljødata med maskinlesbare EPD-er med tilhørende myndighetskrav for klimagassregnskap er en realitet, her hjelper Byggtjeneste med nødvendige miljødata som næringen etterspør.

Hvordan forvalter vi vår rolle?

Byggtjenestes visjon er å effektivisere byggenæringen. Gjennom innovasjon og produktutvikling bidrar vi med tjenester som gjør at byggenæringen øker effektiviteten. Med Norsk Byggevarebase (NOBB) og Byggeportalen som unike kilder til produktdata, informasjon og regelverket tilrettelegger Byggtjeneste for effektiv transaksjons- og informasjonsutveksling gjennom hele verdikjeden.

 

Historien om NOBB

Lær mer om historien til Norsk Byggevarebase fortalt av de som var med fra starten. NOBB har utviklet seg på mange fronter, både på det tekniske, bredden på dataene, kvaliteten på dataene og ikke minst hvilke krav som stilles.

I dag er NOBB navet i byggenæringen når det kommer til produktdata, og er svært viktig for digital samhandling og flyten av data mellom leverandør og handel.

Men bruken er i endring, Byggtjeneste ser stadige nye måter å utnytte dataene på og dette er veldig interessant. Vi ser en klar dreining i næringen mot et større fokus på miljø og hvordan byggenæringen kan bidra til det grønne skiftet.

Les mer om NOBB

Byggtjeneste i media

Vi samler redaksjonelle artikler der Byggtjeneste blir omtalt på en egen side. Dermed kan du enkelt få en oversikt og et innblikk hva som fatter medias interesse hos Byggtjeneste.

Les mer

Våre viktigste forretningsområder

STANDARDISERTE PRODUKTDATA

Produktdatabasene

NOBB og NOBB - VAVVS er portalene for standardiserte produktdata.

MILJØDATA FOR BYGGENÆRINGEN

Miljødata

Viktige miljødata basert på produktets dokumentasjon.

DOKUMENTASJON FOR NÆRINGEN

Dokumentasjon

Dokumentasjon er avgjørende for alle parter i næringen.

REGELVERKET SATT I SYSTEM

Regelverket

Regelverket satt i et digitalt system med alle egenskapene fra papir.

Styret i Norsk Byggtjeneste AS

Styreleder:
Erik Øyno – Protan AS

Medlemmer:
Audun Løhre – Gausdal Landhandleri AS
Jøns Sjøgren – Byggevareindustriens Forening
Carl Otto Løvenskiold – Løvenskiold Vækerø AS
Stig Morten Engen – AS Rockwool
Erik Tønnesen – Optimera

Varamedlemmer:
Aslaug Koksvik – Virke Byggevarehandel
Kathrine Lyngstad – Spencon AS
Trond Bentestuen – Løvenskiold Vækerø AS

Styret i Norsk Byggtjeneste AS

Styreleder:
Carl Otto Løvenskiold – Løvenskiold Vækerø AS

Medlemmer:
Jørgen Hannestad – Dahl Optimera
Audun Løhre – Gausdal Landhandleri
Bjørnar Gulliksen – Isola AS
Jøns Sjøgren – Byggevareindustriens Forening
Erik Øyno – Protan AS

Varamedlemmer:
Asbjørn Vennebo – Dahl Optimera
Aslaug Koksvik – Virke Byggevarehandel
Stig Morten Engen – Rockwool AS

Eierne av Norsk Byggtjeneste AS

Norsk Byggtjeneste AS (Byggtjeneste) ble dannet i 1956 av bransjen, derfor eies Byggtjeneste av sentrale aktører innen handel og industri i byggenæringen. Byggtjeneste er et aksjeselskap og drives som et aksjeselskap og skal være til hjelp for hele byggenæringen.

Eiere av Norsk Byggtjeneste AS (Byggtjeneste):

  • Byggevareindustriens forening
  • Virke Byggevarehandel
  • BGF-fondet.

Byggtjeneste legger til rette for samhandling i nettverk i byggenæringen både gjennom sine produkter og eierskap. Med Norsk Byggevarebase (NOBB), regelverket, dokumentasjon og miljøsertifisering kobler Byggtjeneste verdikjeden i byggenæringen sammen.

Kvalitetsforum

De store byggevarekjedene øker stadig sitt fokus på digital informasjon for å effektivisere sine driftsprosesser og sikre seg økt salg gjennom digital handel. Grunnmuren i disse satsingene er produktdata, noe som den enkelte kjede, grossist og detaljist legger ned stor arbeidsinnsats i. Hver og en av kjedene har sitt produktutvalg som de satser på som består av produkter til forbrukermarkedet og produkter til proff og entreprenørmarkedet. I mange tilfeller er innholdet i produktvalget overlappende mellom kjedene.

Kvalitetsforum er en arena der de største brukerne av databasen møtes regelmessig for å arbeide med å øke kvaliteten på innholdet. De bringer med seg sin brukserfaring og kompetanse om sluttbrukerbehovene og sammen bidrar de til tiltak som Byggtjeneste gjennomfører for å sikre kvalitet og innhold i databasen. På denne måten bidrar også Kvalitetsforum til at informasjon og status om leverandørens innhold i databasen blir et tema for deres kunder.  


Standardiseringsutvalgene

Standardiseringsutvalgene er en arena der eierne av Byggtjeneste har satt sammen deltakere som representerer noen av brukergruppene av NOBB og NOBB-VAVVS. Det er separate utvalg for byggVA/VVS der Byggtjeneste ivaretar oppgaven som sekretariatet for begge.

Utvalgene arbeider med:

  • Behandle og godkjenne endringer av vedtatte standarder og retningslinjer for elektronisk samhandling i byggenæringen.
  • Behandle og godkjenne endringer av vedtatte standarder og retningslinjer for berikelse av produktstrukturer i Norsk Byggevarebase (NOBB) – NOBB Regelverk.
  • Være et bransjenettverk og rådgiver ovenfor Byggtjeneste i forbindelse med forvaltning og videre utvikling av regelverket for NOBB og sikre en bred forankring i bransjen.

Dette kan dreie seg om:

  • Utvikling og standardisering av regler for strukturer og dataelementer, f.eks varegruppestruktur, produktegenskaper, produktdokumentasjon og varianthåndtering.
  • Informasjonsbredden og kvalitet på datainnhold i NOBB
  • GS1 standardene – Merking og identifisering
  • Elektronisk samhandling og meldingsstandarder

Utvalget for byggevarer har eksistert i mange år mens utvalget for VA/VVS ble opprettet i 2022.

Prosjekt BYGGSTAND

BYGGSTAND er etablert av 11 bransjeorganisasjoner innenfor byggenæringen og Byggtjeneste har for tiden rollen som sekretariat.

Hvorfor etablere BYGGSTAND?
Det har vært jobbet praktisk med utvikling og implementering av EDI (Electronic Data Interchange) i mange år, men det er ligger fortsatt et stort potensial for å ta ut økonomiske gevinster av den økte elektroniske samhandlingen mellom aktørene i verdikjeden.

I rapporten Digitalt Veikart 2.0 (2020) ble det identifisert flere digitale felleskomponenter som må på plass, blant annet “Felles system for identifikasjon og merking” og “Felles opplegg for handelsmeldinger”.

Prosjekt BYGGSTAND er blant annet inspirert av Standardiseringsutvalget for norsk dagligvarebransje. De har etablert stand.no for å bidra til å operasjonalisere et bedre samarbeid blant aktørene i bransjen, aktørene er interessert i bedre og mer effektiv varelogistikk.

Målsetningen med BYGGSTAND
Formålet med Prosjekt BYGGSTAND er å etablere en nettside der man kan overvåke, utarbeide og publisere standarder, handelsmeldinger og veiledere som bidrar til effektivisering av vareflyten i byggenæringen, herunder sikre kvalitet og innhold i logistikkinformasjon.

Dette gjelder alle forhold som berører vareflyten mellom produsent, grossist, detaljist, utførende entreprenør og sluttkunde. Dette omhandler data, databaser, informasjon, produkter/varer, merking med GS1 sine standarder, emballasje, paller, transport, sporing etc.

Byggenæringen vil møte strengere krav i fremtiden. For å møte disse kravene må man forbedre seg på sirkularitet, klima og miljø, merking og sporing, måpakking, produktutvalg og effektivitet.

BYGGSTAND skal spille en viktig rolle for bedre samhandlingen mellom aktører i verdikjeden på områdene ovenfor. BYGGSTAND skal være åpent og til felles bruk på tvers av hele byggenæringen, og samtidig være innenfor rammene til gjeldende konkurranselovgivning. BYGGSTAND skal utarbeide og implementere relevant rammeverk og retningslinjer som bidrar til bærekraftige og effektive verdikjeder i norsk byggenæring.

Overskrift

Notat for innhold:

I tråd med å ta et tydeligere grep om relevant standardiseringsarbeid har vi gått inn som deltaker i et standardiseringsarbeid på nasjonalt nivå i regi av Standard Norge. Standardiseringskomiteen SN/K623 med arbeidsgruppene ISO/TC 154 – prosesser, dataelementer og dokumentasjon innenfor handel og industri skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen Sirkulær Sporbarhet og Dokumentering.

Prosjekt BYGGSTAND

BYGGSTAND er etablert av 11 bransjeorganisasjoner innenfor byggenæringen og Byggtjeneste har for tiden rollen som sekretariat. Fra Byggtjeneste er det Ole Gunnar Honningsøy som jobber med dette prosjektet.

Hvorfor etablere BYGGSTAND?

Ole Gunnar Honningsøy – leder i Databasedriftsavdelingen i Byggtjeneste
Ole Gunnar Honningsøy – leder i Databasedriftsavdelingen i Byggtjeneste

Det har vært jobbet praktisk med utvikling og implementering av EDI (Electronic Data Interchange) i mange år, men det er ligger fortsatt et stort potensial for å ta ut økonomiske gevinster av den økte elektroniske samhandlingen mellom aktørene i verdikjeden.

I rapporten Digitalt Veikart 2.0 (2020) ble det identifisert flere digitale felleskomponenter som må på plass, blant annet “Felles system for identifikasjon og merking” og “Felles opplegg for handelsmeldinger”.

Prosjekt BYGGSTAND er blant annet inspirert av Standardiseringsutvalget for norsk dagligvarebransje. De har etablert stand.no for å bidra til å operasjonalisere et bedre samarbeid blant aktørene i bransjen, aktørene er interessert i bedre og mer effektiv varelogistikk.

Målsetningen med BYGGSTAND
Formålet med Prosjekt BYGGSTAND er å etablere en nettside der man kan overvåke, utarbeide og publisere standarder, handelsmeldinger og veiledere som bidrar til effektivisering av vareflyten i byggenæringen, herunder sikre kvalitet og innhold i logistikkinformasjon.

Dette gjelder alle forhold som berører vareflyten mellom produsent, grossist, detaljist, utførende entreprenør og sluttkunde. Dette omhandler data, databaser, informasjon, produkter/varer, merking med GS1 sine standarder, emballasje, paller, transport, sporing etc.

Byggenæringen vil møte strengere krav i fremtiden. For å møte disse kravene må man forbedre seg på sirkularitet, klima og miljø, merking og sporing, måpakking, produktutvalg og effektivitet.

BYGGSTAND skal spille en viktig rolle for bedre samhandlingen mellom aktører i verdikjeden på områdene ovenfor. BYGGSTAND skal være åpent og til felles bruk på tvers av hele byggenæringen, og samtidig være innenfor rammene til gjeldende konkurranselovgivning. BYGGSTAND skal utarbeide og implementere relevant rammeverk og retningslinjer som bidrar til bærekraftige og effektive verdikjeder i norsk byggenæring.

 

Nyheter fra Byggtjeneste

Ny styreleder i Norsk Byggtjeneste AS

Det ble avholdt generalforsamling i Norsk Byggtjeneste AS 24. april og Erik Øyno er valgt til ny styreleder.

Tilrettelegger for miljødata i fakturaen

I Byggstand-prosjektet er det utarbeidet et nytt fakturaformat som gjør det mulig å inkludere klimainformasjon i fakturaen. Logiq og Byggtjeneste har i samarbeid utviklet løsninger som forenkler Peppol BEAst Supply 4.0-utvidelsen.

Digitalisering er et nøkkelverktøy

– Vi må begynne smått, men tenke stort! Olaug Hana Nesheim i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) levner ingen tvil. Digitalisering er et nøkkelverktøy for å kunne møte fremtidens krav.

Overvannshåndtering

Det har blitt innført to nye regler i plan- og bygningsloven om håndtering av overvann. Dette for å bidra til å redusere skader og ulemper som oppstår i forbindelse med overvann fra ekstremnedbør og snøsmelting.