Hva er åpenhetsloven?

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Den stiller også krav til åpenhet og innsyn for offentligheten i hvordan virksomhetene jobber med dette.

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven


Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal bidra til å forebygge brudd på grunnleggende menneskerettigheter og uanstendige arbeidsforhold, i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Virksomheter som omfattes av loven plikter å utføre aktsomhetsvurderinger og redegjøre for disse.

Ihht. åpenhetslovens §3 omfattes Norsk Byggtjeneste AS av denne loven, og er dermed pliktig å ha rutiner for håndtering av kravene de følgende paragrafene.

I 2022 og 2023 har Norsk Byggtjeneste AS videreutviklet eksisterende rutiner og retningslinjer og har lagt vekt på kartlegging av risiko i vår leverandørkjede. Vi har tatt utgangspunkt i OECDs retningslinjer og forbrukertilsynets veileder for aktsomhetsvurderinger i vårt arbeid.

Ingen faktiske negative konsekvenser for menneskerettigheter eller anstendig arbeidsforhold har så langt blitt identifisert i aktsomhetsvurderingen. Arbeidet med sosialt ansvar er en kontinuerlig prosess. Vi i Byggtjeneste vil fortsette å utvikle oss i sammen med våre leverandører, våre medarbeidere og våre forretningsforbindelser for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold.

I tiden fremover vil vi fortsette kartleggingen av risikoen for å få et større innblikk i potensielle risikoområder som må adresseres, slik at vi blir enda bedre rustet til å iverksette tiltak for å stanse, forebygge eller redusere eventuell negativ påvirkning.

Generell informasjon

Vår virksomhet

Norsk Byggtjeneste AS (Byggtjeneste) eies av handel og industri, representert gjennom Byggevareindustriens forening, Virke Byggevarehandel og BGF-fondet.

Byggtjeneste er den største leverandøren av produkt- og kunnskapsbasert informasjon mellom aktører i byggenæringen, gjennom våre egenutviklede databaser med produktdata og miljødata.

Selskapet har i dag 30 ansatte og har kontor i Oslo.  Omsetningen i 2022 var 79 MNOK
Vår omsetning er abonnementsbasert, og kundene får tilgang til våre produkter via nett.

Innkjøp

Våre produksjonskostnader er i hovedsak innleide utviklere, lisenser og serverdrifting, samt produksjonskostnader i forbindelse med kurs og konferanser.

I tillegg kjøper Byggtjeneste varer og tjenester som er nødvendig for drift av virksomheten. Dette innebefatter driftsrelaterte varer og tjenester som for eksempel leie av lokaler, kjøp av IKT-utstyr, kontorrekvisita, kontormøbler, forsikring, konsulenttjenester og fasility management service.

Ansvar og mandat

Administrerende direktør har øverste ansvar for at loven er oppfylt og delegerer mandat til utførende medarbeidere.

Innkjøper at varer eller tjenester er ansvarlig for praktisk gjennomføring og koordinering, inkludert identifisering av risiko/avvik, tiltak og oppfølging av effekt. Økonomisjef er ansvarlig for at oppdaterte rapporter mottas, arkiveres og følges opp.  Spørsmål vedrørende vår tilnærming til åpenhetsloven kan rettes til vår Regnskapsavdeling.

Ansvar, mandat og retningslinjer er forankret hos styret.

Kartlegging og prioritering

Byggtjeneste har startet arbeidet med kartlegging og identifisering av risiko knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos våre leverandører. Foretaket handler i stor grad med norske leverandører og underleverandører, men har også avtaler med utenlandske selskap.

Norske foretak anses å ha lav risiko med hensyn til ansvarlig næringsliv, ettersom norske foretak anses «trygge» når det kommer til compliance med åpenhetsloven.  Vi er imidlertid bevisst på at brudd kan forekomme også her, og har valgt å gjennomføre aktsomhetsvurderinger basert på bransjerisiko.

Alle våre utenlandske leverandører er kategorisert, og de fleste er under aktsomhetsvurdering pr i dag.

Rutiner, risiko og ambisjonsnivå

Byggtjeneste aksepterer ingen brudd på grunnleggende menneskerettigheter internt eller eksternt.

Våre ansatte har, og skal alltid ha anstendige lønninger og regulerte arbeidstider.  Vi gjennomfører jevnlige medarbeiderundersøkelser og medarbeidersamtaler, og har rutiner for oppfølging av avvik som kommer frem under disse undersøkelsene. De ansatte har også valgt et verneombud, og det er nedfelt rutiner for varsling til verneombudet ved brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere som et minimum tilbyr anstendige arbeidsforhold i tråd med nasjonale lover og/eller internasjonale konvensjoner. I tilfeller hvor det avdekkes avvik skal vi aktivt arbeide for utbedring av dette.

I Byggtjenestes avtale med leverandører legges det til grunn en Supplier Code of Conduct, der det stilles strenge etiske krav. Alle våre leverandører forplikter seg her til å følge internasjonale standarder for menneskerettigheter og anstendig arbeid. Kravene baserer seg på FN- og ILO konvensjoner. Byggtjenestes leverandører forplikter seg til å jobbe for å sikre disse standardene etterleves i egen virksomhet og i hele leverandørkjeden.

Resultater og tiltak

Vi har så langt i våre undersøkelser ikke avdekket uanstendige arbeidsforhold eller brudd på grunnleggende menneskerettigheter.  Arbeidet vil være en kontinuerlig prosess og dersom vi skulle avdekke avvik i våre undersøkelser har vi utarbeidet rutiner for videre tiltak.

Gjennom dialog med leverandør/samarbeidspartner skal tiltak forsøksvis iverksettes og deretter følges opp. Oppsigelse av avtaler/kontrakter skal skje kun i tilfeller hvor tiltak ikke har tilstrekkelig effekt. Ved alvorlige avvik skal dette rapporteres til Forbrukertilsynet.

Rutiner knyttet til dette arbeidet, både internt og eksternt er nedfelt i vårt dokumentasjonsverktøy; Confluence, samt i vår HMS-håndbok, utarbeidet i samarbeid med Simployer.

Per i dag anser vi Byggtjeneste som en relativt trygg bedrift uten stor risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold. Vi vil fortsette å ha fokus på ansvarlig næringsliv. Erfaringene vi gjør oss med arbeidet med risikovurderinger, brukes for å forbedre prosesser og resultater i fremtiden.