Om ECOproduct:

  • ECOproduct avdekker byggevarenes klima- og miljøbelastning

  • ECOproduct er basert på informasjon fra miljødeklarasjon (EPD)

  • ECOproduct innfrir krav til materialvalg i B

ECOproduct-metode og -database er oppdatert


Grønn Byggallianse og Norsk Byggtjeneste AS har i mange år samarbeidet om ECOproduct, en metode med krav til byggevarers miljøegenskaper og en database med vurderte byggevarer.

I anledning ny teknisk manual i BREEAM-NOR og innføring av European Green Deal, har metoden blitt noe mer omfattende. Samtidig har databasen har fått en ansiktsløftning og har fått et noe mer oversiktlig grensesnitt.

Alle som tenker «grønt» i byggenæringen kjenner godt til ECOproduct. Metoden, som Grønn Byggallianse har ansvaret for utviklingen av, lanserte versjon 5.0 i mai 2020. Databasen, som Norsk Byggtjeneste AS forvalter, har også fått et nytt design i «Byggtjeneste Portalen» – selv om de fleste brukere vil kjenne seg igjen.

«Dokumentasjonsbehovet blir enda større nå som stadig flere byggherrer både ønsker og blir avkrevet klimagassregnskap. »

Katharina Bramslev – daglig leder i Grønn Byggallianse


Dette samarbeidet ble etablert allerede i oppstarten av ECOproduct for over 15 år siden, og begge organisasjoner har opplevd en stor utvikling og ikke minst en økende interesse for miljødokumentasjon av byggevarer. Dette gjelder også utarbeidelse av tredjepartsverifiserte EPD-er, som er grunnlaget for en miljøvurdering i ECOproduct. Antallet har steget fra noen ytterst få til flere tusen.

Les mer om ECOproduct

I dag kan daglig leder Katharina Bramslev i Grønn Byggallianse og adm. dir. Øyvind Skarholt i Norsk Byggtjeneste AS se tilbake på arbeidet som er lagt ned i forbindelse med oppgraderingen av metode og database.

Hvorfor er ECOproduct viktig for byggenæringen?

Katharina Bramslev – daglig leder i Grønn Byggallianse
Katharina Bramslev – daglig leder i Grønn Byggallianse

– Metoden er viktig av minst tre grunner; for det første identifiserer den miljøområder som er sentrale for byggevarer, for det andre peker den på hva produsenter kan gjøre for å kunne tilby mer miljøvennlige produkter, og for det tredje gjør metoden det lettere for bestillere å skille produsentene som jobber helhetlig med miljø fra dem som ikke gjør det, sier daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Bramslev.

Hvorfor er det en oppgradering av metoden?

– Det er en naturlig utvikling i alle deler av samfunnet, og ikke minst i byggenæringen, at det skal stilles litt strengere krav med jevne mellomrom – både tekniske og miljømessige. Det kommer nye standarder, nye forskrifter og forordninger som vi må forholde oss til, ikke minst fra EU. En ny teknisk manual for BREEAM-NOR er planlagt lansert i løpet av 2021, og det er viktig at også ECOproduct-metoden utvikles i takt med utviklingen ellers i næringen, legger hun til.

Hva er nytt?

– Europakommisjonen la fram en handlingsplan for sirkulærøkonomi den 11.mars 2020 i forbindelse med lanseringen av European Green Deal. Det er selvsagt naturlig å inkludere dette miljøområdet nå, selv om det kanskje kom litt overraskende på enkelte produsenter.

En viktig korrigering er også at miljøområdet «Ressursbruk», som tidligere besto av en snittkarakter for råvareressurs og energibelastning, nå har skilt lag. Det betyr at det blir mer synlig dersom produsenter hovedsakelig benytter fossilt brensel som energikilde. Og at hel eller delvis ombruk av gamle materialressurser i nye fremstillingsprosesser blir bedre kreditert.

Les også om metodebeskrivelsen for ECOproduct

Ellers er det foretatt en rekke presiseringer og oppdateringer mot nye standarder, og en revisjon av grenseverdier i CLP-forordningen slik at metoden er i samsvar med forordningens egne grenseverdier.

Hvordan reagerer produsentene på endringene så langt?

– Produsenter må selvsagt forholde seg til krav i Byggteknisk forskrift (TEK). I tillegg ser vi at stadig flere må vise at de tilfredsstiller funksjons- og dokumentasjonskrav i BREEAM-NOR. ECOproduct bidrar til at det blir enklere å oppfylle begge disse. Miljøkrav kalles gjerne de «usynlige tekniske krav», og dersom en byggevare ikke oppfyller disse kravene vil den få et rødt symbol på det aktuelle miljøområdet.

Ellers er produsentene stort sett positive til at det stilles krav, og hele bransjen er i en omstillingsprosess hvor ECOproduct spiller en stadig viktigere rolle. Vi har forpliktet oss til internasjonale avtaler, deriblant Parisavtalen, hvor også byggenæringen må bidra med f.eks. redusert energibelastning og redusert klimagassutslipp for at vi skal oppnå klimamålene.

ECOproduct er én av flere produkter og tjenester i Byggtjeneste Portalen, og inneholder tett oppunder 700 publiserte miljøvurderinger på byggevarer fra hele Europa. Databasen har nå også fått et designløft, og vi spør daglig leder i Byggtjeneste, Øyvind Skarholt, om førsteinntrykket.

– For det første er det enklere å søke opp byggevarer fra databasen, i tillegg til at grensesnittet er mer intuitivt. Det benyttes tydelige farger, symboler og karakterer for de ulike miljøområder som vurderes, og derfor er det enkelt å bruke portalen. Ikke minst er det enklere å søke opp byggevarene i Norsk Byggevarebase NOBB dersom disse er registrert der. Alt for å kunne gjøre bruken av tjenestene våre så enkle som mulig.

«Vi må huske på at det å få gode karakterer i en ECOproduct-vurdering er langt fra en formalitet, det stilles faktisk strenge krav til byggevarens klima- og miljøbelastning»

Øyvind Skarholt – Adm. dir. i Byggtjeneste

 
Vi må huske på at det å få gode karakterer i en ECOproduct-vurdering er langt fra en formalitet, det stilles faktisk strenge krav til byggevarens klima- og miljøbelastning.

Men det geniale med ECOproduct er at det er så enkelt å se hvordan byggevarene kommer ut innen de ulike miljøområdene uten å måtte lese seg frem til det.

På den måten kan også produsentene se hvor de eventuelt må forberede seg for å tilpasse seg myndighets- og markedskrav.

Øyvind Skarholt – Adm. dir. i Byggtjeneste
Øyvind Skarholt – Adm. dir. i Byggtjeneste

Det er viktig å nevne at miljøkravene i BREEAM-NOR er strengere enn byggteknisk forskrift, og derfor må også produsentene være forberedt på å kanskje måtte omstille seg med tanke på energiforsyning, klimagassutslipp og nå også hva slags ressurs byggevaren er egnet til ved endt livsløp for å tilfredsstille stadig strengere krav. Dersom en byggevare tilfredsstiller funksjonskrav i BREEAM-NOR, fremkommer det et ikon som viser dette i Byggtjeneste Portalen. Her kan produsenter og entreprenører også laste ned dokumentasjon på de byggevarene de ønsker for å benytte dette som dokumentasjon i ulike prosjekter.

Hvorfor er denne uavhengigheten mellom metode og database så viktig?

– Dersom Byggtjeneste hadde ansvar for både metode og database ville det lett kunne tolkes som en dobbeltrolle, og for at det ikke skal oppstå tvil om troverdigheten til ECOproduct som metode og miljøvurderinger i databasen har vi et tydelig skille på ansvarsområdene. Dersom en produsent er uenig i resultatet av en vurdering, kan de gjerne overprøve denne ved å kontakte Grønn Byggallianse – selv om jeg ikke kjenner til at dette noen gang faktisk har skjedd. Vi foretar alltid en kvalitetssjekk av samtlige EPD-er som kommer inn til vurdering, og det gir byggenæringen en trygghet på at innholdet er så korrekt som overhodet mulig, sier Skarholt.

Les også: ECOproduct – et kjærkomment produkt i det grønne skiftet

– På vår side har vi et fagutvalg med representanter fra hele byggenæringen som gir gode vurderinger og tilbakemeldinger på endringer i selve metoden. Deretter blir alle forslagene behandlet i styret til Grønn Byggallianse før ny versjon av metoden trer i kraft. På den måten sikrer vi at det er mange øyne som har lest igjennom og sikrer at metoden er robust, tilføyer Katharina Bramslev.

Hva med fremtiden, er det planer om videre utvikling?

– Ja, faktisk! Vi er allerede godt i gang med å videreutvikle tjenestene våre. Vi ønsker å kunne utnytte data fra ECOproduct i en kontekst hvor vi gir informasjon om klimagassutslipp i de enkelte bygningselementer basert på faktiske data. Disse blir da målt opp mot en referanseverdi som også beregnes i databasen. På den måten vil byggenæringen få nøyaktige klimagassutslippsdata for bygningselementer, avslutter Øyvind Skarholt.


Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Fra husdata til handlekurv med Unbolt og NOBB

– Tilstandsrapportene forteller oss at det er et evigvarende etterslep i bruktboligmassen.

Felles jakt på fornøyde kunder

– Vi må være sikre på at dataene dere legger inn på produktet er riktige fra starten. Da vil vi få dette til å flyte, og det blir mindre jobb på oss som skal vedlikeholde det videre.

Tapwell leder an i bransjens digitale samarbeid

Tapwell kom inn på markedet som en utfordrer og liten rebell for 20 år siden. De tok med seg ni gasellepriser på vei opp i teten. Rebell-stempelet holder de gjerne på, men når det kommer til datakvalitet i NOBB-basen gir de seg selv ingen slingringsmonn.