Drivere for ECOproduct:

  • TEK17. Teknisk forskrift er noe alle som bygger må forholde seg til i byggebransjen. ECOproduct nevnes spesifikt som en måte å oppfylle kravene i paragraf 9-5 Byggavfall og ombruk.

  • BREEAM-NOR. Dette er p.t. den største driveren for etterspørsel. ECOproduct er relevant for Hea02 og Mat02

  • Ti strakstiltak for utbyggere og byggeiere. Under punkt 9: «etterspør materialer med lavt klimagassutslipp» nevnes ECOproduct som en metode.

  • Ti strakstiltak for entreprenør BYGG. Punkt 8. «Bruk system for, og jobb med utfasing av helse- og miljøfarlige stoffer.»

Tett teamarbeid tar ECOproduct videre


Gjennom dialog, deling av data og tilbakemeldinger fra brukere og bransjen skal Joakim Larsen i Byggtjeneste og Mie Fuglseth fra Grønn Byggallianse sammen sørge for at ECOproduct jevnlig blir foredlet.

– Vi har begynt å dele data fra vår database med Grønn Byggallianse, forteller fagsjef for miljø i Byggtjeneste, Joakim Larsen.

– Dette gjør det mye enklere for oss å vite hvordan vi kan forbedre metoden, understreker Mie Fuglseth, seniorrådgiver og fagansvarlig for klima og materialer i Grønn Byggallianse.

Både metode og database

ECOproduct er en metode og en database for å kunne gjennomføre et miljøriktig material- og produktvalg i byggeprosjekter, basert på miljødeklarasjoner (EPD). Det er Grønn Byggallianse som har utviklet og forvalter selve metoden, som kan brukes fritt av alle til å vurdere produkter.

Les mer om ECOproduct

Byggtjeneste tilbyr slike vurderinger som en del av sine tjenester, og drifter en database der de samler og tilgjengeliggjør produktvurderingene.

Sterke drivere i byggteknisk forskrift og BREEAM-NOR

Mie Fuglseth - seniorrådgiver og fagansvarlig for klima og materialer i Grønn Byggallianse.
Mie Fuglseth – seniorrådgiver og fagansvarlig for klima og materialer i Grønn Byggallianse.

Det er en rekke insentiver som gjør at ECOproduct-vurderinger blir etterspurt. Alle som bygger og rehabiliterer må forholde seg til byggteknisk forskrift (TEK17), hvor det fra 1. juli i år ble obligatorisk med ombrukskartlegging.  Her nevnes ECOproduct spesifikt som en ordning som kan brukes til å dokumentere at produkter kan være egnet for ombruk og gjenvinning.

BREEAM-NOR er Norges mest brukte miljøsertifiseringssystem for bygg. I BREEAM-NOR får prosjektene uttelling for å bruke produkter med god ECOproduct-vurdering.

– Akkurat nå er BREEAM-NOR den største driveren for etterspørselen av ECOproduct, understreker Larsen.

–  Det at du på en enkel måte kan sammenligne produktegenskaper ut fra et miljøperspektiv er veldig verdifullt i BREEAM-prosjekter, forteller Fuglseth.

Deler informasjon

Det er ikke tilfeldig at Grønn Byggallianse og Byggtjeneste samarbeider om ECOproduct. For Grønn Byggallianse er det verdifullt med innspill fra de som bruker ECOproduct om hvordan det fungerer i praksis, og gjennom samarbeidet får de nyttig informasjon fra brukersiden. ECOproduct blir brukt som et mer aktivt verktøy for å identifisere forbedringspotensial, enten det er i selve databasen eller den bakenforliggende metoden.

Som et team går de strukturert gjennom erfaringer fra brukerne. På den måten kan de lettere identifisere mulige forbedringspunkter.

– Jeg tar med tilbakemeldinger fra kunder vi gjør ECOproduct-vurderinger for inn i våre diskusjoner, og Mie tar med seg innspill hun har fått på sin side. Sammen ser vi om det er grunnlag for forbedring. Enten ved at Grønn Byggallianse tar det videre, eller om det er noe vi i Byggtjeneste kan løse, forklarer Larsen.

– Det er en stor gevinst at vi kan sparre om forbedring av metoden. Det at vi får data, men også diskuterer hvordan dette tolkes gir oss en bedre praktisk forståelse, sier Fuglseth.

Tydeliggjøring og rendyrking

Joakim Larsen - Fagsjef miljø i Byggtjeneste.
Joakim Larsen – Fagsjef miljø i Byggtjeneste.

Det som blant annet har kommet frem er at det i enkelte tilfeller kan være vanskelig for brukerne å forstå karakteren produktet har fått.

– De som gjør en vurdering, eller skal bruke dem, må kunne forstå hva vurderingene er basert på. Alt må være tydelig forklart i metodedokumentet, og vi må presentere resultatene på en pedagogisk måte, understreker Larsen.

Larsen og Fuglseth er opptatt av å tydeliggjøre kriteriene, slik at det skal bli lettere for alle å forstå dem, og sikre at de tolkes likt. Det handler om alltid å kunne sammenligne like produkter. Når flere produktgrupper kommer til må metoden og hvordan sammenligningen gjøres oppdateres.

– Vi ønsker å gjøre produktgruppene mer entydige, sier Larsen.

Fuglseth forteller at de ønsker at fokuset er på produktenes iboende egenskaper.

– Egenskapene inne i en bygning og hvordan de ulike produktene virker sammen i helhet vurderes best i klimagassberegninger som omfatter hele bygningskroppen. ECOproduct er en vurderingsmetode som sammenlikner produkter utenfor konteksten av en spesifikk bygning. Det er det vi nå ønsker å rendyrke, supplerer Fuglseth.

– Kan gi raskere svar

Hvordan har så produsentene tatt imot den økte oppmerksomheten på forbedringer og presiseringer i ECOproduct? Joakim Larsen sitter tett på og får positive tilbakemeldinger på nettopp det.

Tett samarbeid mellom Grønn Byggallianse og Byggtjeneste gir gode resultater for ECOproduct.
Tett samarbeid mellom Grønn Byggallianse og Byggtjeneste gir gode resultater for ECOproduct.

– Fagkompetansen vi har tilgjengelig hos Grønn Byggallianse gjør at vi raskere kan svare på spørsmålene som kommer. Ved å diskutere problemstillingene kundene har rundt metoden kan vi raskt etablere en tydelig ansvarsfordeling. Den mest relevante part kan ta tak i det med én gang. Det er en veldig ryddig og effektiv måte å jobbe på, og det setter brukerne pris på, sier han.

Teamet forteller også at de er ute og snakker med bransjen sammen, noe som gir verdifull input.

– Vi har eksempelvis vært hos Betongforeningen og presentert metoden. Det er kjempefint for dem at de kan gi oss direkte innspill. På denne måten får vi også en bedre forståelse for hva det er som fungerer og ikke fungerer hos dem, sier Fuglseth.

Ny versjon på trappene

Allerede før årsskiftet kommer det en ny revisjon av ECOproduct.

– Når vi har fått på plass et forslag til ny metode, skal den på høring i fagrådet, som består av aktører fra bransjen, slik at vi sikrer at den treffer godt, sier Mie Fuglseth.

– Deretter skal den implementeres i databasen, supplerer Joakim Larsen.

Joakim Larsen
Fagsjef miljø
Telefon:951 87 564

Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Overvannshåndtering

Det har blitt innført to nye regler i plan- og bygningsloven om håndtering av overvann. Dette for å bidra til å redusere skader og ulemper som oppstår i forbindelse med overvann fra ekstremnedbør og snøsmelting.

Prosjektet som endte med ettertraktet pris

Tidlig i fjor satte Geberit foten i bakken. Et konkret mål ble meislet ut – deres produktdata i NOBB-VAVVS skulle bli mer komplett. Man kan trygt si de lyktes med jobben.

Ny NOBB.no åpnes for alle

I forbindelse med utrulling av en felles plattform for bygg og VA/VVS i NOBB lanseres en ny versjon av NOBB.no. NOBB.no vil være åpen for absolutt alle og inneholde produktdata fra begge bransjene.