Regelverk fra Byggtjeneste

PBL for praktikere er en del av Byggeportalen, som er vårt regelverksprodukt.

Plan- og bygningsloven kan være krevende å tolke og forstå, derfor er PBL for praktikere et unikt verktøy som gir en praktisk tilnærming til loven og gjør arbeidsdagen enklere.

Overvannshåndtering


Det har blitt innført to nye regler i plan- og bygningsloven om håndtering av overvann. Dette for å bidra til å redusere skader og ulemper som oppstår i forbindelse med overvann fra ekstremnedbør og snøsmelting.

Reglene som ble innført skal bidra til å redusere omfanget – og dermed også skadene og ulempene som kan oppstå i forbindelse med økende mengder overvann.

Overvann oppstår når det blir høyere nedbørintensitet eller mer smeltevann fra snø enn kapasiteten til infrastrukturen for bortledning av vann klarer å håndtere. Overvann er også en konsekvens av nedbygging av parker og grøntarealer i tettbebygde strøk, igjenfylling av bekker, etablering av harde flater som veier, parkeringsplasser og fortau som hindrer naturlig drenering av regnvannet.

Treleddsstrategien

På grunn av avløpsnettets begrensninger til å ta imot store nedbørsmengder, må tiltakshavere håndtere overvann på egen eiendom etter den såkalte «treleddsstrategien» med infiltrasjon og fordrøyning, siden dette forsinker vannet – og følgelig reduserer mengden overvann i en akutt situasjon. Overvann som ikke blir forsinket ved infiltrasjon og fordrøyning, skal avledes gjennom en trygg flomvei til en resipient.

1. januar 2024 trådte det i kraft to nye paragrafer i plan- og bygningsloven; § 28-10. Håndtering av overvann, og § 31-14. Pålegg om tiltak mot overvann på bebygd eiendom.

Hvem har ansvaret?

Kommunen skal identifisere og beskrive overvannsanlegg gjennom beregnet nedbørsmengder og forventet overvann fra eiendommene samt forventede avledningsveier for overvannet. Deretter vil det være opp til tiltakshaver å vurdere og få nye tiltak prosjektert for dette, og grunneier eller fester er ansvarlig for å håndtere overvann som følge av det eksisterende byggverket, parkeringsplasser mv. på egen eiendom så langt det er mulig.

Les mer om emnet «Overvannshåndtering» i PBL for praktikere, som er en del av Byggeportalen.

Les mer om PBL for praktikere

Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Ny styreleder i Norsk Byggtjeneste AS

Det ble avholdt generalforsamling i Norsk Byggtjeneste AS 24. april og Erik Øyno er valgt til ny styreleder.

Tilrettelegger for miljødata i fakturaen

I Byggstand-prosjektet er det utarbeidet et nytt fakturaformat som gjør det mulig å inkludere klimainformasjon i fakturaen. Logiq og Byggtjeneste har i samarbeid utviklet løsninger som forenkler Peppol BEAst Supply 4.0-utvidelsen.

Digitalisering er et nøkkelverktøy

– Vi må begynne smått, men tenke stort! Olaug Hana Nesheim i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) levner ingen tvil. Digitalisering er et nøkkelverktøy for å kunne møte fremtidens krav.