Taksonomiens seks miljømål:

  • Begrensning av klimaendringer

  • Klimatilpasning

  • Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og havressurser

  • Omstilling til en sirkulær økonomi
  • Forebygging og bekjempelse av forurensning
  • Beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk mangfold og økosystemer

Kan ECOproduct bidra til å etterprøve EUs bærekraftsmål?


Europakommisjonen har definert seks punkter for bærekraftige økonomiske aktiviteter, den såkalte taksonomien. BREEAM-NOR og ECOproduct spiller en viktig rolle for å oppfylle miljøkravene og dokumentasjon rundt disse kravene.

Forordning 2020/852 trådte i kraft i EU 12. juli i 2020, og i april i år fastsatte Europakommisjonen nye regler om hvordan økonomiske aktiviteter skal klassifiseres for bærekraft. Selv om kravene først vil gjelde fra 2022 og 2023 i Norge, har norske banker allerede nå strammet inn miljøkravene for å gi lån. Her spiller BREEAM-NOR en viktig rolle hvor ECOproduct benyttes som dokumentasjon for oppfyllelse av miljøkrav til byggeprosjekter.

Taksonomien er en del av den grønne bølgen

Taksonomien skal sikre oppfyllelse av internasjonale og regionale forpliktelser (Parisavtalen, FNs bærekraftsmål og EUs klima- og miljømål) i tillegg til å eliminere grønnvasking, og stiller krav til at finansmarkedsaktører og foretak rapporterer om miljømessig bærekraft. I tillegg skal det opplyses om en økonomisk aktivitet eller finansielt produkt er bærekraftig. Taksonomien er en viktig del av den grønne bølgen som skyller over finansverden, og i Norge har flere banker allerede startet med å innføre miljøkrav for finansering av byggeprosjekter og satt seg ambisiøse mål for grønne investeringer.

For at en investering (f.eks. en ny fabrikk) skal være bærekraftig i taksonomiens forstand, må den oppfylle minst ett av til sammen seks krav, deriblant begrensning av klimaendringer, bærekraftig bruk og omstilling til en sirkulær økonomi. Alle større byggeprosjekter i offentlig og privat regi vil innrette seg etter taksonomiens krav og bankenes grønne utlånsvilkår i tiden fremover.

Les også: ECOproduct med sirkulærøkonomi i fokus

Alle seks kriterier i EUs taksonomi gir poeng i BREEAM-NOR som er et miljøsertifiseringssystem for nybygg, og administreres av Grønn Byggallianse. En rekke miljøkrav må oppfylles for å få sertifikat ut ifra hvilket ytelsesnivå prosjektene oppføres etter.

Viktige bidrag fra BREEAM-NOR og ECOproduct

Som ett av miljøkravene som stilles i BREEAM-NOR-prosjekter benyttes ECOproduct med sine seks miljøområder, hvor det gis karakter for blant annet bærekraftige råvarer og energi, klimagassutslipp og sirkulærøkonomi. Dermed vil ECOproduct være et viktig bidrag som dokumentasjon i tråd med taksonomien gjennom BREEAM-NOR.

Les mer om ECOproduct

ECOproduct-databasen finner du i Byggtjeneste Portalen, og her finnes byggevarer fra hele Europa representert. Her finnes selvsagt de byggevarene som oppfyller ytelseskravene til BREEAM-NOR teknisk manual. Alle produsenter av byggevarer som har en gyldig tredjepartsverifisert EPD kan få sine byggevarer vurdert i ECOproduct hos Norsk Byggtjeneste AS. Det blir gitt en karakter basert på hvor miljøvennlige byggevarene er innen de seks miljøområdene; emisjoner til innemiljø, innhold av helse- og miljøfarlige stoffer, ressursbruk, energiforbruk, klimagassutslipp og sirkulærøkonomi.


Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Digitaliserte miljødata servert på sølvfat

Miljødata har blitt en viktig brikke i byggenæringen siden starten i 2020. Målsetningen var å ta i bruk eksisterende miljødata i EPDene og få de tilgjengelig i et maskinlesbart format.

Jeg har alltid en plan, som ofte må justeres

Christian Brevik kaster seg over oppgavene, og liker at jobben blir gjort skikkelig. Kanskje nettopp derfor går han med seriøse planer om å pensjonere robotgressklipperen hjemme i hagen.

– NOBB har vært en ekstremt viktig suksessfaktor

I 2020 dukket den digitale markedsplassen Tørn opp for salg av overskuddsvarer fra byggevarebransjen. Noe som åpenbart har vært et kjærkomment tilskudd.