Taksonomiens seks miljømål:

  • Begrensning av klimaendringer

  • Klimatilpasning

  • Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og havressurser

  • Omstilling til en sirkulær økonomi
  • Forebygging og bekjempelse av forurensning
  • Beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk mangfold og økosystemer

Kan ECOproduct bidra til å etterprøve EUs bærekraftsmål?


Europakommisjonen har definert seks punkter for bærekraftige økonomiske aktiviteter, den såkalte taksonomien. BREEAM-NOR og ECOproduct spiller en viktig rolle for å oppfylle miljøkravene og dokumentasjon rundt disse kravene.

Forordning 2020/852 trådte i kraft i EU 12. juli i 2020, og i april i år fastsatte Europakommisjonen nye regler om hvordan økonomiske aktiviteter skal klassifiseres for bærekraft. Selv om kravene først vil gjelde fra 2022 og 2023 i Norge, har norske banker allerede nå strammet inn miljøkravene for å gi lån. Her spiller BREEAM-NOR en viktig rolle hvor ECOproduct benyttes som dokumentasjon for oppfyllelse av miljøkrav til byggeprosjekter.

Taksonomien er en del av den grønne bølgen

Taksonomien skal sikre oppfyllelse av internasjonale og regionale forpliktelser (Parisavtalen, FNs bærekraftsmål og EUs klima- og miljømål) i tillegg til å eliminere grønnvasking, og stiller krav til at finansmarkedsaktører og foretak rapporterer om miljømessig bærekraft. I tillegg skal det opplyses om en økonomisk aktivitet eller finansielt produkt er bærekraftig. Taksonomien er en viktig del av den grønne bølgen som skyller over finansverden, og i Norge har flere banker allerede startet med å innføre miljøkrav for finansering av byggeprosjekter og satt seg ambisiøse mål for grønne investeringer.

For at en investering (f.eks. en ny fabrikk) skal være bærekraftig i taksonomiens forstand, må den oppfylle minst ett av til sammen seks krav, deriblant begrensning av klimaendringer, bærekraftig bruk og omstilling til en sirkulær økonomi. Alle større byggeprosjekter i offentlig og privat regi vil innrette seg etter taksonomiens krav og bankenes grønne utlånsvilkår i tiden fremover.

Les også: ECOproduct med sirkulærøkonomi i fokus

Alle seks kriterier i EUs taksonomi gir poeng i BREEAM-NOR som er et miljøsertifiseringssystem for nybygg, og administreres av Grønn Byggallianse. En rekke miljøkrav må oppfylles for å få sertifikat ut ifra hvilket ytelsesnivå prosjektene oppføres etter.

Viktige bidrag fra BREEAM-NOR og ECOproduct

Som ett av miljøkravene som stilles i BREEAM-NOR-prosjekter benyttes ECOproduct med sine seks miljøområder, hvor det gis karakter for blant annet bærekraftige råvarer og energi, klimagassutslipp og sirkulærøkonomi. Dermed vil ECOproduct være et viktig bidrag som dokumentasjon i tråd med taksonomien gjennom BREEAM-NOR.

Les mer om ECOproduct

ECOproduct-databasen finner du i Byggtjeneste Portalen, og her finnes byggevarer fra hele Europa representert. Her finnes selvsagt de byggevarene som oppfyller ytelseskravene til BREEAM-NOR teknisk manual. Alle produsenter av byggevarer som har en gyldig tredjepartsverifisert EPD kan få sine byggevarer vurdert i ECOproduct hos Norsk Byggtjeneste AS. Det blir gitt en karakter basert på hvor miljøvennlige byggevarene er innen de seks miljøområdene; emisjoner til innemiljø, innhold av helse- og miljøfarlige stoffer, ressursbruk, energiforbruk, klimagassutslipp og sirkulærøkonomi.


Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Bransjedatabaser er vår digitale motorvei

– Produktdata er selve fundamentet for vår digitale fremtid i bransjen. Jeg liker å sammenligne det med en motorvei – det er denne som gir oss fart nok til å nå våre mål raskt og effektivt, sier Runar Hansesætre, administrerende direktør i Ahlsell Norge og styremedlem i Virke Teknisk handel.

Hederspriser delt ut på NOBB-konferansen

Når man fyller 30 år så må man feire, og i den forbindelse delte Byggtjeneste ut to hederspriser til aktører med lang fartstid, for lang og tro tjeneste.

Stolte vinnere når to leverandører ble hedret på NOBB-konferansen

Stolthet og glede preget scenen da Årets NOBBer og Årets NOBB – VAVVS leverandør ble hyllet på NOBB-konferansen 2023. Applaus til de strålende vinnerne!