Om ECOproduct

  • ECOproduct vil i nesten versjon inkludere sirkulærøkonomi i vurderingen

  • ECOproduct avdekker byggevarenes klima- og miljøbelastning

  • ECOproduct er basert på informasjon fra miljødeklarasjon (EPD)

  • ECOproduct innfrir krav til materialvalg i BREEAM-NOR sertifisering

ECOproduct med sirkulærøkonomi i fokus


Sirkulærøkonomi blir lagt til som en kategori i ECOproduct.

Mer enn 50 % av klimagassutslippene i et byggs livsløp kommer fra produksjon av materialer. Bruk av ECOproduct-metoden er derfor viktig for å stimulere produsenter til stadig å utvikle mer miljøvennlige produkter.

Riktig valg av produkter er svært viktig for et byggs fotavtrykk på miljøet. Sirkulærøkonomi får derfor større plass når den neste versjonen av ECOproduct lanseres. Den nye versjonen inkluderer en helt ny kategori som tar høyde for om produkter er egnet for ombruk og gjenvinning.

«Det vil fremover stilles lang strengere krav til ombruk og gjenvinning av materialer, ikke minst på grunn av nye EU-regler. Byggherrer bør velge produkter som legger til rette for dette, samtidig som lave klimagassutslipp, fravær av giftstoffer og god ressursutnyttelse selvsagt fortsatt er viktig. ECOproduct gir en god oversikt over om alt dette er på plass»

Katharina Bramslev – daglig leder i Grønn Byggallianse


Som et resultat av at informasjon om avfallsbehandling har blitt et obligatorisk felt i en EPD, gir dette bedre datagrunnlag for å inkludere sirkulær økonomi som et eget område i den nye versjonen av ECOproduct, som er forventet lansert før sommeren.

Hva er ECOproduct?

ECOproduct er et kriteriesett for å vurdere hvor miljøvennlig et bygningsprodukt er, og gir et helhetlig miljøperspektiv. Metoden er basert på EPD-data (Environmental Product Declaration), men en EPD alene vil ikke gi et helhetlig svar på om byggevaren er miljømessig «god» eller «dårlig».

Grønn Byggallianse og Byggtjeneste har derfor sammen etablert og utviklet miljødatabasen ECOproduct, hvor hele hensikten er å avdekke byggevarenes faktiske klima- og miljøbelastning.

Les mer om ECOproduct

Naturlig å kreditere for ombruk

Foruten en del mindre justeringer, er de største endringene i ny versjon at det innføres en ny karaktergivende kategori for hvor godt egnet produktet er for ombruk og materialgjenvinning. Dessuten splittes Ressursbruk i Bruk av energi og Bruk av råvarer, slik at bruk av bærekraftige råvarer synliggjøres bedre.

Med økt fokus på sirkulærøkonomi er det sannsynlig at det fremover vil finnes flere ulike ordninger for å ombruke og materialgjenvinne produkter. I tråd med denne utviklingen, er det derfor naturlig å kreditere produkter som er egnet til ombruk og gjenvinning.

Strengere kriterier for helse- og miljøfarlige stoffer

I neste versjon strammes også kriteriene for området «helse- og miljøfarlige stoffer» inn. ECOproduct vil etter dette være i tråd med CLP-forordningen.


Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Digitaliserte miljødata servert på sølvfat

Miljødata har blitt en viktig brikke i byggenæringen siden starten i 2020. Målsetningen var å ta i bruk eksisterende miljødata i EPDene og få de tilgjengelig i et maskinlesbart format.

Jeg har alltid en plan, som ofte må justeres

Christian Brevik kaster seg over oppgavene, og liker at jobben blir gjort skikkelig. Kanskje nettopp derfor går han med seriøse planer om å pensjonere robotgressklipperen hjemme i hagen.

– NOBB har vært en ekstremt viktig suksessfaktor

I 2020 dukket den digitale markedsplassen Tørn opp for salg av overskuddsvarer fra byggevarebransjen. Noe som åpenbart har vært et kjærkomment tilskudd.