Om FDV-dokumentasjon


For at en bygning skal kunne fungere tilfredsstillende etter sitt formål, må de som skal bruke, drifte, vedlikeholde og forvalte den ha kjennskap til dets egenskaper og funksjoner. Dette innebærer da at all dokumentasjon som er relevant skal være tilgjengelig på overtagelsestidspunktet.

Dette er hjemlet i plan- og bygningsloven § 21-10. Sluttkontroll og ferdigattest, og er beskrevet i kap. 4. Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) i byggteknisk forskrift (TEK17).

Siden bygninger finnes i ulike kompleksiteter og med ulike bruksområder, må FDV-dokumentasjon tilpasses den enkelte bygningen – enten det er en bolig, forretnings- eller et industrilokale. Den dokumentasjonen som skal overleveres byggverkets eier må da inneholde nødvendig informasjon for å ivareta byggverkets funksjonalitet i driftsfasen på en tilfredsstillende måte samt være underlag for endringer (utvikling) i bruken som kan oppstå over tid i forbindelse med rehabilitering, ombygging og/eller bruksendring – enten som følge av endret bruk eller økte krav til komfort.

FDV-dokumentasjon for produkter

En FDV-dokumentasjon omfatter ikke alle byggevarer, men som begrepet FDV sier, gjelder dette i første rekke de byggevarer, tekniske installasjoner og overflater som skal driftes og vedlikeholdes. Standarden NS-3456 gir gode retningslinjer for hva og hvordan de ulike installasjonene skal dokumenteres.

Men hvis vi ser overordnet på alle produkter så kan dette være relevante tema:

1. Produktbeskrivelse

 • Beskrivelse som gjør det mulig å finne et erstatningsprodukt
 • NOBB nummer
 • Dimensjon
 • Farge
 • Overflatebehandling
 • Øvrige opplysninger

2. Anvisninger for drift og vedlikehold

 • Rengjøring og rengjøringsmetoder og overflateprodukter
 • Ettersyn/kontroll
 • Vedlikeholdsinstruks og -intervall

3. Driftstekniske opplysninger

 • Antatt teknisk levetid uten utskiftinger
 • Garanti og vilkår
 • Fuktbestandighet
 • Renholdsvennlighet
 • Øvrige opplysninger

4. Teknisk service

 • Produsent/importør
 • Postadresse
 • Postnr. og poststed
 • Telefon
 • E-post
 • Internett

Hefter som omhandler dokumentsjon

Byggtjeneste har laget to hefter som skal hjelpe leverandørene med å sette sammen dokumentasjon.
Disse kan du nå laste ned gratis.

Om FDV-dokumentasjon

Byggtjeneste har laget heftet «Om FDV-dokumentasjon» som omhandler noen sentrale punkter om hva FDV-dokumentasjon er, hvilke oppgaver og plikter ulike aktører har for å tilrettelegge FDV-dokumentasjon, litt om opplæringsplaner for byggverkets eier/driftspersonell og om FDV i byggets livssyklus. Oppdatert i 2023.

Last ned på PDF

Om dokumentasjon av byggevarers egenskaper

Publikasjonen er ment å forklare kort om hvilke krav og systemer som stilles til dokumentasjon av byggevarer. Heftet gir en innføring i hvilke krav som stilles til omsetning etter byggevareforordningen som ble innført 1. juli 2013. For produsenter og omsetningsleddet vil det stilles noen nye krav, og denne publikasjonen forklarer de viktigste endringene for byggenæringen. Inneholder mal for ytelseserklæring og CE-merking. I tillegg forklarer heftet noen av kravene som gjelder for byggevarer etter byggteknisk forskrift. Publikasjonen er på 20 sider.

Last ned på PDF

ByggDok samler dokumentasjon etter innkjøp

ByggDok er laget til små og mellomstore entreprenører som trenger en enkel måte å samle dokumentasjon til prosjekter de jobber med. Når de handler i byggevarebutikken sier de fra hvilket prosjekt de handler for også blir dokumentasjonen overført til prosjektet i ByggDok. Når prosjektet er ferdig kan man lage sluttdokumentasjon direkte i ByggDok. Samlet dokumentasjon kan også overføres til Boligmappa, som er byggets servicehefte.

Les mer om ByggDok